List of Bhojpuri Books

Øekad fdrkc dk uke ys[kd Ádk”kd eqæd laLdj.k o’kZ
1- iwokZpy ds Je yksdxhr Mk0 deyk flag ifjey izdk”ku ¼vYykiqj bykgkckn½ “kakfr eqnz.kky; fnYyh izFke laLdj.k 1991
2- cfy;k tuin ds Hkkstiqjh yksd&xhr Mk0 gfj ,l0 mik/;k; abf.M;k bUVjizkbtst ¼vVykaVk] ;w0,l0,0½ u;k lalkj izsl] ¼okjk.klh baf.M;k½ izFke laLdj.k 1988
3- lqcg dh ykyh thrsUnz oekZ f”kokad izdk”ku ¼ubZ fnYyh½ fo”kky dkSf”kd fizaVlZ izFke laLdj.k 2013
4- mnklh eu dkgs u /khj /kjs lqjs”k JhokLro fjf)ek izdk”ku ¼iVuk½ bUnq dEI;wVlZ IokbaV ¼iVuk½ izFke laLdj.k 2014
5- v[kckjh dfork johUnz JhokLro
^tqxkuh HkkbZ*
ueu izdk”ku¼ubZ fnYyh½ ,f”k;u vkWQlsV
¼fnYyh½
izFke laLdj.k 2012
6- lrh izlax ¼rqylh vkSj Jhen~Hkkxor½ Mk0 lat; prqosZnh vrqy izdk”ku ¼bykgkckn½ nqxkZ dEikstj ¼u;k dVjk]
bykgkckn½
izFke laLdj.k 2013
7- Lokeh foosdkuUn vkSj
Xkkthiqj
fot; “kadj prqosZnh foU/; U;wt usVodZ izk0
fy0 ¼lksuHknz] m0iz0½
nqxkZ dEI;wVªfuDl ¼u;k
dVjk] bykgkckn½
izFke laLdj.k 2014
8- QqfUl;kr lgj ¼nks&izfr½ johUnz JhokLro
^tqxkuh HkkbZ*
ueu izdk”ku ¼ubZ fnYyh½ ,f”k;u vkWQlsV ¼fnYyh½ izFke laLdj.k 2013
9- uksfd;kr nwfc ¼nks&izfr½ johUnz JhokLro
^tqxkuh HkkbZ*
lq/kk laLe`fr laLFkku
¼xksj[kiqj½
fizaVsd xzkfQDl ¼xksj[kiqj½ izFke laLdj.k 2003
10- vxyh&cxyh ¼nks&izfr½ johUnz JhokLro ^tqxkuh HkkbZ* ueu izdk”ku ¼ubZ fnYyh½ ,f”k;u vkWQlsV ¼fnYyh½ izFke laLdj.k 2013
11- lqfDr “krd ¼dfork&laxzg½ ghjk izlkn Bkdqj vfuy dqekj] jkt dqekj izdk”ku ]vkjk
12- Hkkstiqjh Je yksdxhrksa esa&tWarlkj jkeukjk;.k frokjh izfrJqfr izdk”ku ¼dksydkrk½ iwcju izsl ¼dksydkrk½ f}rh; laLdj.k 2013
13- ekVh ds egd n;k”kadj frokjh lfpo fgUnh vdkneh] fldUnjkckn vjfcUn fizafVx izsl ¼gSnjkckn½ izFke laLdj.k 1994
14- Hkkstiqjh ds dfo vkSj dkO; Jh nqxkZ”kadj izlkn flag fcgkj&jk’VªHkk’kk&ifj’kn ¼iVuk½ bUnzizLFk&bUVjus”kuy }kjk r:.k fizaVlZ ¼fnYyh½ izFke laLdj.k 2015
15- <+sj fnu Hkby dq”k/ot flag ^eqUuk* izfrJqfr izdk”ku ¼cDlj½ vks”kks vkWQlsV ¼cDlj½ izFke laLdj.k 2014
16- cbBdh ¼Hkkstiqjh laxe ds xksf’B;u ij vk/kkfjr½ jkts”oj flag Hkkstiqjh laxe ¼xksj[kiqj½ iwokZpy fiz.VlZ ¼okjk.klh½ izFke laLdj.k 2011
17- ^^Jh en~Hkxorxhrk** ¼Hkkstiqjh esa½ ghjk izlkn Bkdqj vfuy dqekj] jkt dqekj izdk”ku ]vkjk
18- ge dqN uk gbZ ¼dfork laxzg½ ghjk izlkn Bkdqj vfuy dqekj] jkt dqekj izdk”ku ]vkjk
19- Hkkstiqjh yksdksfDr;kWa MkWa0 “kf”k”ks[kj frokjh fcgkj&jk”VªHkk’kk&ifj’kn ¼iVuk½ Mh0 ds0 vkWQlsV¼iVuk½ f}rh; laLdj.k 2012
20- Hkkstiqjh laLdkj xhr Jh galdqekj frokjh] Jh jk/kkoYyHk “kekZ fcgkj&jk”VªHkk’kk&ifj’kn ¼iVuk½ Mh0 ds0 vkWQlsV¼iVuk½ f}rh; laLdj.k 2011
21- esjk Hkkjr ¼dfork laxzg] cky lkfgR;½ ghjk izlkn Bkdqj vfuy dqekj] jkt dqekj izdk”ku ]vkjk
22- laLe`fr&lq/kk eksrh ch0,0 vad lq/kk laLe`fr laLFkku ¼xksj[kiqj½ gkbZ fizaV xksj[kiqj 2005
23- lk{kkr~ y{eh ¼Hkkstiqjh lkekftd ukVd½ pkS/kjh dUgS;k izlkn liuk izdk”ku ]vkjk liuk fizafVx izsl & LØhu] izFke laLdj.k 2000
24- iq’iyrk ¼Hkkstiqjh yksdxhr laxzg½ vkyksd feJ fcgkj ifCyds”ku y[kuÅ vxzoky izsl y[kuÅ izFke laLdj.k 2013
25- vko xkoy tk; bath0 latho dqekj xqIr ^fofo/k* jkev/kkj xqIr Le`fr laLFkku xkthiqj Jethoh fizafVx izsl xkthiqj izFke laLdj.k 2011
26- xWaokj lrlbZ jkekuUn jk; ^^xWaokj** jktifr izdk”ku ,dsMeh izsl ¼nkjkxat bykgkckn½ izFke laLdj.k 2000
27- ifigk lsokrh eSukorh nsoh JhokLro ^^eSuk** “kkjnk laxhrky;] xksj[kiqj dLrwjh vkWQlsV ]xksj[kiqj izFke laLdj.k 2056
28- vblu gekj bZ ekVh g jkekuUn jk; ^^xWaokj** jktifr izdk”ku ¼iVgsjok] dq”khuxj½ ,dsMeh izsl ¼nkjkxat bykgkckn½ 2004
29- czãk pkS/kjh dUgS;k izlkn flag ^^ vkjksgh** fo”o Hkkstiqjh lEesyu] te”ksniqj iIiw th pUnok eksM+ vkjk izFke laLdj.k 2010
30- fopkj dh laLd`fr oztdqekj ik.Ms; vfHk/kk izdk”ku ¼fcgkj½ ch0 ds0 vkWQlsV ¼fnYyh½ izFke laLdj.k 2015
31- Nfo vkSj Nki ¼jk’Vªh;rk ds vkyksd esa Hkkstiqjh dfork dk ikB½ lquhy dqekj ikBd xzUFk vdkneh ¼ubZ fnYyh½ vkj&Vsd vkWQlsV fizaVlZ ¼fnYyh½ izFke laLdj.k 2015
32- v[kckjh dfork johUnz JhokLro ^tqxkuh HkkbZ* ueu izdk”ku ¼ubZ fnYyh½ lq/kk laLe`fr laLFkku ¼xksj[kiqj½ izFke laLdj.k 2012
33- f[kjdh r [kksyh johUnz JhokLro^ tqxkuh HkkbZ* ueu izdk”ku ¼ubZ fnYyh½ ,f”k;u vkWQlsV ¼fnYyh½ izFke laLdj.k 2013
34- Hkkstiqjh yksd&xhr MkWa0 d`’.knso mik/;k; fgUnh lkfgR; lEesyu ¼iz;kx½ lEesyu eqnz.kky; ¼bykgkckn½ r`rh; laLdj.k 1999
35- yhykorh&dykorh Jh lR;ukjk;.k ozr dFkk ¼Hkkstiqjh i| esa½ if.Mr dqcsjukFk feJ fofp= jfoUnz eksgu f=ikBh
36- fo”okl?kkr pkS/kjh dUgS;k izlkn flag ^^ vkjksgh** vpyksnd iqLrd izdk”ku iVuk vadqj fizVlZ] iVuk izFke laLdj.k 2008
37- vuqeUrk pkS/kjh dUgS;k izlkn flag ^^ vkjksgh** Hkkstiqfj;k c;kj] >kj[k.M vt; dEI;qVlZ] vkjk izFke laLdj.k 2014
38- t;?kks’k pkS/kjh dUgS;k izlkn flag ^^ vkjksgh** fo”o Hkkstiqjh lEesyu >kj[k.M
39- lqUnjorh f”kocgknqj ik.Ms; ^izhre* dqeqn izdk”ku] cDlj veSuksa fizaVlZ] cDlj 2011
40- osnkuqxeu f”kocgknqj ik.Ms; ^izhre* lR; lukru oSfnd /keZ vk;Z lekt efUnj ]fcgkj ;quhd fizaVlZ] cDlj
41- xqap&,&xty ¼teha ls vklekWa rd½ f”kocgknqj ik.Ms; ^izhre* dqeqn izdk”ku] cDlj ve`r dEI;qVlZ] okjk.klh 2011
42- lk{kkr~ y{eh ¼Hkkstiqjh lkekftd ukVd½ pkS/kjh dUgS;k izlkn flag liuk izdk”ku] fcgkj liuk fizafVx izsl vkSj LØhu] vkjk izFke laLdj.k 2000
43- >cqyh Mk0 ds0 Mh0 flag vf[ky Hkkjrh; Hkk’kk lkfgR; lEesyu] fcgkj vt; dEI;qVlZ] vkjk izFke laLdj.k 2005
44- vuqeUrk ¼nks&izfr½ pkS/kjh dUgS;k izlkn flag ^^vkjksgh** Hkkstiqfj;k c;kj vt; dEI;qVlZ] vkjk izFke laLdj.k 2014
45- pkS/kjh dUgS;k izlkn flag ^^vkjksgh** pkS/kjh dUgS;k izlkn flag fo”o Hkkstiqjh lEesyu >kj[k.M vt; dEI;qVlZ] vkjk izFke laLdj.k 2008
46- lgh eafty ¼pkj&izfr½ pkS/kjh dUgS;k izlkn flag e/kq izdk”ku] uhukj ] Hkkstiqj dYiuk fizVlZ] flagHkwfe izFke laLdj.k 1993

© 2016 All rights Reserved | Designed by Cyber Networks

Twitter   Facebook   Youtube